تجهیزات مدارس شامل چه مواردی می‌شوند؟

تجهیزات مهم ترین مسئله در مدارس می باشد. لیست تجهیزات مدارس در دو دسته قرار می گیرد. این دو دسته عبارتند از تجهیزات آموزشی مدارس و تجهیزات اداری مدارس که هر کدام از آنها به اندازه خود مهم می باشد. تجهیزات آموزشی که باید از اهمیت بیشتری هم برخوردار باشد عبارت است از وسایلی که در فرایند آموزشی دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب